Minecraft education – bygg lokalmiljøet

Et tverrfaglig opplegg med norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Kompetansemål finner du nederst i teksten.

Beskrivelse

Skriv ut
Elevene skal bygge lokalmiljøet sitt i Minecraft.

1.  Hva er det viktig å ha med? En felles idémyldring der elevene kommer med forslag for hva de anser som landemerker i nærheten. Her kan det være lurt å ta fram et kart slik at elevene får en større forståelse for hjemstedets plassering. Snakk gjerne også om kommuner, fylker og landet.

2. Fordeling av byggverk og landemerker. Her det deles ut oppgaver til enkeltelevene/gruppene. I klassen vi gjennomfører prosjektet med har vi fokus på at de selv skal få lov til å velge hvordan de vil jobbe med dette prosjektet. Noen jobber best alene, mens de fleste foretrekker at det er samarbeidsoppgaver. Vi legger opp til at denne fordelingen skal være minst mulig lærerstyrt, bortsett fra noe styring når det gjelder det sosiale i gruppeinndelingen. Vi har tidligere erfart at alle elevene på dette trinnet har en indre motivasjon for å gjøre et godt arbeid i Minecraft. Derfor mener vi at oppgaven vil tilpasse seg elevenes nivå uten at vi trenger å differensiere undervisningen noe mer i forkant. Elevene som tar denne type matematisk arbeid lett, velger vanskeligere bygninger. Dette vil engasjere mange. Vi hadde et par av elevene (som vanligvis ikke er de mest ivrige under tavleundervisning) som løp bort til rektors kontor for å få tak i plantegninger av skolen med en gang de hørte at vi begynte å planlegge dette prosjektet.

3. Avgrensing av områder i Minecraft. Områder i Minecraft må deles inn. Vi ønsker at de fire hovedretningene stemmer med kartet som blir laget i Minecraft. De må også ta hensyn til de som bygger ved siden av slik at det er nok plass til at alle får laget byggverket sitt.

4. Elevene kan begynne å bygge. Når noen er ferdige med ett byggverk, så går de videre på noe nytt som kan lages.

 

Matematikk

  • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design
  • lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy

 

Geografi

  • plassere heimstaden, heimkommunen og heimfylket på kart
  • beskrive landskapsformer og bruke geografiske nemningar i utforsking av landskapet nær skole og heim

 

Norsk

  • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
  • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

 

Naturfag

  • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner
5/5 (38)

Tilleggsinformasjon

Minecraft

Rike oppgaver

Flerfaglige aktiviteter

Kommunikasjon, Rike oppgaver, Samarbeid, Utforske og skape

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Lukk meny