Espens dans

  • Utbryterlek
  • Fjern demonstrantene
  • Espens dans
  • Modellklumpen

Espens dans

Innlogging

LK20 og tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Basistrening

Grunnleggende bevegelser

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Musikk og dans

Dans, Sanglek

Utstyr

Musikk

Kroppsøving etter 2.trinn

Forstå og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar, Leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø, Utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre

Kroppsøving etter 4.trinn

Bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar, Forstå og bruke reglar for samhandling i spel og bevegelsesaktivitetar, Utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar

Kroppsøving etter 7.trinn

Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar, Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre

Kroppsøving etter 10.trinn

Anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader, Bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for andre, Trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar, Utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar, Øve på og gjennomføre danseaktivitetar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape og presentere dansekomposisjonar