Lek og stafett

  • Streken
  • Panserball
  • Kjappen
  • Ballongtråkk
  • Klokkesisten

Lek og stafett

Innlogging

LK20 og tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek, Sisten

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Utstyr

Softball, matter, hoppetau, ballonger

Kroppsøving etter 2.trinn

Forstå og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar, Leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø, Utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre

Kroppsøving etter 4.trinn

Bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar, Forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar, Utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar

Kroppsøving etter 7.trinn

Forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata, Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar, Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre

Kroppsøving etter 10.trinn

Anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader, Bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for andre, Utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar